ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง/ร่างวิจารณ์

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 4/2 ข หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4/2 ข หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 08/04/2567 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 13 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 08/04/2567 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 13/1 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 08/04/2567 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 13/2 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 08/04/2567 นางพนิตดา คำไสย
5

ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 20/1 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่ากำหนด) จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 08/04/2567 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 20 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่ากำหนด) จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 08/04/2567 นางพนิตดา คำไสย
7

ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 22 หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 487.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่ากำหนด) จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 08/04/2567 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น ป่าช้าบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

03/01/2567 - 05/02/2567 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น ป่าช้าบ้านสบข่า หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าบ้านสบข่า หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

03/01/2567 - 05/02/2567 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโถงทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

29/11/2566 - 29/12/2566 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ไฟล์แนบ 1

25/10/2566 - 25/10/2566 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

28/08/2566 - 28/08/2566 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเมรุบ้านแม่ข่า บริเวณป่าช้าบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

25/08/2566 - 25/08/2566 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 13/2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

24/05/2566 - 22/06/2566 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 13 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

24/05/2566 - 22/06/2566 นางพนิตดา คำไสย
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com