ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง/ร่างวิจารณ์

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน การทรวงศึกษาธิการ

ไฟล์แนบ 1

26/10/2564 - 26/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุด 1.6 ตัน เครื่องยนต์ 3 สูบ 4 จังหวะ แรงม้า 13 แรงม้า จำนวน 1 คัน

ไฟล์แนบ 1

08/07/2564 - 08/07/2564 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์ติก คอนกรีต ชุมชนรวมประชาสามัคคี ซอย 12/1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) วงเงินงบประมาณ 410,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ 1

08/06/2564 - 08/06/2564 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์ติก คอนกรีต ชุมชนสันต้นแหน ซอย 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) วงเงินงบประมาณ 392,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ 1

08/06/2564 - 08/06/2564 นางพนิตดา คำไสย
5

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์ติก คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) วงเงินงบประมาณ 421,000.-บาท

ไฟล์แนบ 1

08/06/2564 - 08/06/2564 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

26/08/2563 - 02/09/2563 นางพนิตดา คำไสย
7

ร่างประกาศและร่างเอกสาร และรายละเอียดคุณลักษณะ ของประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3

19/08/2563 - 24/08/2563 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562

ไฟล์แนบ 1

11/08/2563 - 17/08/2563 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศราคากลางและคุณลักษณะของพัสดุ ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

11/08/2563 - 11/08/2563 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3

14/07/2563 - 14/07/2563 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศราคากลาง โครงการการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4

14/07/2563 - 14/07/2563 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4

14/07/2563 - 14/07/2563 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding) จัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ไฟล์แนบ 1

04102562 - 11102562 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding) จัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ไฟล์แนบ 1

30/09/2562 - 03/10/2562 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ไฟล์แนบ 1

10/09/2562 - 10/09/2562 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com