ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง/ร่างวิจารณ์

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศร่างวิจารณ์ (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1

30/06/2565 - 05/07/2565 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศร่างวิจารณ์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1

23/06/2565 - 27/06/2565 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15/1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 15/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

22/04/2565 - 22/04/2565 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย 4 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 7.40 เมตร สูง 0.90 เมตร หนา 0.25 เมตร (ตามแบบแปลน ทต.บ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

22/04/2565 - 22/04/2565 นางพนิตดา คำไสย
5

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน ทต.บ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4/2 ก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

21/04/2565 - 21/04/2565 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมเมรุบ้านสบข่า ชุมชนสบข่า (รายละเอียดแบบแปลน ทต.บ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสบข่า หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ

ไฟล์แนบ 1

21/04/2565 - 21/04/2565 นางพนิตดา คำไสย
7

ประกาศ ร่าววิจารณ์ โครงการก่อสร้างลาน คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565

ไฟล์แนบ 1

09/02/2565 - 14022565 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน คสล. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ฯ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

02/02/2565 - 02/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน การทรวงศึกษาธิการ

ไฟล์แนบ 1

26/10/2564 - 26/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุด 1.6 ตัน เครื่องยนต์ 3 สูบ 4 จังหวะ แรงม้า 13 แรงม้า จำนวน 1 คัน

ไฟล์แนบ 1

08/07/2564 - 08/07/2564 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์ติก คอนกรีต ชุมชนรวมประชาสามัคคี ซอย 12/1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) วงเงินงบประมาณ 410,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ 1

08/06/2564 - 08/06/2564 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์ติก คอนกรีต ชุมชนสันต้นแหน ซอย 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) วงเงินงบประมาณ 392,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ 1

08/06/2564 - 08/06/2564 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์ติก คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) วงเงินงบประมาณ 421,000.-บาท

ไฟล์แนบ 1

08/06/2564 - 08/06/2564 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

26/08/2563 - 02/09/2563 นางพนิตดา คำไสย
15

ร่างประกาศและร่างเอกสาร และรายละเอียดคุณลักษณะ ของประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3

19/08/2563 - 24/08/2563 นางพนิตดา คำไสย
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com