รายการแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
291

หนังสือส่งตัวนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

08 มีนาคม 2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
290

หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

08 มีนาคม 2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
289

คำร้องขอย้ายนักเรียน (แบบ บค.19) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

08 มีนาคม 2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
288

คำร้องทั่วไป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

08 มีนาคม 2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
272

ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

07 มีนาคม 2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
265

ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

25 กุมภาพันธ์ 2565 นางปรียา อริวรรณา
264

ใบรับแจ้งการเกิด

25 กุมภาพันธ์ 2565 นางปรียา อริวรรณา
263

คำร้องขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้่าน

25 กุมภาพันธ์ 2565 นางปรียา อริวรรณา
261

ใบรับการแจ้งการตาย

25 กุมภาพันธ์ 2565 นางปรียา อริวรรณา
250

แบบคำขอรับใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต

24 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
249

แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต

24 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
248

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

24 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
247

แบบคำขอรับใบอนุญาต ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

24 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
221

คำร้องขออนุญาตการต่างๆ เกี่ยวกับการจำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร

24 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
220

คำขอต่ออายุใบอนุญาต เพื่อจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

24 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
218

แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

24 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
216

แบบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

24 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
207

คำขออนุญาตการต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

24 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
206

คำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

24 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
205

คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

24 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
45

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

16 พฤษภาคม 2561
44

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

16 พฤษภาคม 2561
43

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

16 พฤษภาคม 2561
42

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

16 พฤษภาคม 2561
41

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16 พฤษภาคม 2561
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com