รายการเอกสารอื่น ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
400

รายงานผลการดำเนินงานของปลัดเทศบาลผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ปี 64

13 มิถุนายน 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
393

ประกาศตำแหน่งว่างของพนักงานจ้างตามภารกิจในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

31 พฤษภาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
392

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

31 พฤษภาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
371

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

08 เมษายน 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
360

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

04 เมษายน 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
359

คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

01 เมษายน 2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
335

ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
334

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
333

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565)

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
321

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
320

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
319

เอกสารประกอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
318

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
317

เอกสารประกอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
316

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่)

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
284

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

08 มีนาคม 2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
253

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
235

แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
234

แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
233

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
232

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
197

โครงสร้างคณะผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองฯ

22 กุมภาพันธ์ 2565 นางพนิตดา คำไสย
196

แผนผังโครงสร้างเทศบาล

22 กุมภาพันธ์ 2565 นางพนิตดา คำไสย
160

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24 มีนาคม 2564
155

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02 มีนาคม 2564
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com