รายการเอกสารอื่น ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
113

แผนปฏิบัติการป้องกันฯ พ.ศ.2563

11 กันยายน 2563 นายสรรชัย ดาววี
112

แผนปฏิบัติการป้องกันฯ พ.ศ.2562

11 กันยายน 2563 นายสรรชัย ดาววี
111

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

13 กรกฎาคม 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
110

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

13 กรกฎาคม 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
107

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

13 กรกฎาคม 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
102

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

29 มิถุนายน 2563 น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
101

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

29 มิถุนายน 2563 น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
100

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ.pdf

29 มิถุนายน 2563 น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
99

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี พ.ศ. 2561-2563

29 มิถุนายน 2563 น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
98

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

29 มิถุนายน 2563 น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
93

ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.บ้านแม่ข่า

19 พฤษภาคม 2563 นายสรรชัย ดาววี
48

แผนปฏิบัติการป้องกันฯ พ.ศ.2561

19 กรกฎาคม 2561 นายสรรชัย ดาววี
46

ประกาศฯ เรื่อง สัดส่วนการประชาคมระดับตำบล

20 พฤษภาคม 2561 นายสรรชัย ดาววี
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com