รายการเอกสารอื่น ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
160

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24 มีนาคม 2564
155

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02 มีนาคม 2564
126

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

07 ตุลาคม 2563
125

มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

07 ตุลาคม 2563
124

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

07 ตุลาคม 2563
123

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

07 ตุลาคม 2563
122

มารตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

07 ตุลาคม 2563
121

มาตรการป้องกกันและขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

07 ตุลาคม 2563
120

มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2564

07 ตุลาคม 2563
119

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

07 ตุลาคม 2563
118

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

07 ตุลาคม 2563
117

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

07 ตุลาคม 2563
116

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

07 ตุลาคม 2563
115

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

07 ตุลาคม 2563
113

แผนปฏิบัติการป้องกันฯ พ.ศ.2563

11 กันยายน 2563
112

แผนปฏิบัติการป้องกันฯ พ.ศ.2562

11 กันยายน 2563
111

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

13 กรกฎาคม 2563
110

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

13 กรกฎาคม 2563
107

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

13 กรกฎาคม 2563
102

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

29 มิถุนายน 2563 น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
101

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

29 มิถุนายน 2563 น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
100

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ.pdf

29 มิถุนายน 2563 น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
99

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี พ.ศ. 2561-2563

29 มิถุนายน 2563 น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
98

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

29 มิถุนายน 2563 น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
93

ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.บ้านแม่ข่า

19 พฤษภาคม 2563
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com