รายการเอกสารอื่น ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
610

คู่มือจัดการเหตุรำคาญ

10 เมษายน 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
597

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

29 มีนาคม 2567 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
593

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

25 มีนาคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
592

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ

25 มีนาคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
590

คู่มือการปฏิบัติกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

20 มีนาคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
588

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝ่ายเมือง)

20 มีนาคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
587

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

19 มีนาคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
586

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

18 มีนาคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
585

คูมือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

18 มีนาคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
579

โครงสร้างผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

13 มีนาคม 2567 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
578

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

13 มีนาคม 2567 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
422

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (Privacy Policy)

09 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
421

คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

26 มกราคม 2566 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
413

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

07 ตุลาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
400

รายงานผลการดำเนินงานของปลัดเทศบาลผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ปี 64

13 มิถุนายน 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
393

ประกาศตำแหน่งว่างของพนักงานจ้างตามภารกิจในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

31 พฤษภาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
392

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

31 พฤษภาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
371

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

08 เมษายน 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
360

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

04 เมษายน 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
359

คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

01 เมษายน 2565
335

ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
334

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
333

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565)

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
321

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
320

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com