ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ไตรมาส 4/2566) เมื่อ: 04/10/2566 โดย: นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2566 เมื่อ: 03/10/2566 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 03/10/2566 โดย: นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
[ไฟล์แนบ1
(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 03/10/2566 โดย: นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ 2567(ไตรมาส 1) เมื่อ: 03/10/2566 โดย: นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
[ไฟล์แนบ1
รายงานผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า  เมื่อ: 26/09/2566 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

Links
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com