ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กับ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลแม่ข่า เมื่อ: 06/02/2566 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์และกล่าวโทษกรณีการทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 เมื่อ: 02/02/2566 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เมื่อ: 31/01/2566 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
รายงานสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อ: 31/01/2566 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อ: 31/01/2566 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เรื่องให้ผู้วางเงินมัดจำขอรับคืนเงินมัดจำที่เหลือคืน ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ เมื่อ: 24/01/2566 โดย: นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Links
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com