เกี่ยวกับทต.บ้านแม่ข่า

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


ลักษณะทางภูมิศาสตร์
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่อำเภอฝาง มีเนื้อที่ประมาณ 2.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,588 ไร่ มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เป็นระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือติดต่อกับ
บ้านล้องอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ติดต่อกับ
บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตกติดต่อกับ
บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านสันม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออกติดต่อกับ
บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านหล่ายฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านใหม่หล่ายฝาง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประชากร
จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 พบว่า เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,001 คน จำแนกเป็นชาย 980 คน หญิง 1,021 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 788 คนต่อตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 853 ครัวเรือน

การประกอบอาชีพ
ประชาชนร้อยละ 60 ของ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย ประเภทร้านค้าซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายของชำ และร้านอาหารขนาดเล็ก ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ มีการขยายตัวทางด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com