รายการแผนพัฒนาสามปี

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
76

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

05 พฤศจิกายน 2561 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
47

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

20 พฤษภาคม 2561 นายสรรชัย ดาววี
10

แผนพัฒนา 3 ปี 2559-2561

05 กันยายน 2559 นายสรรชัย ดาววี
9

แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562

05 กันยายน 2559 นายสรรชัย ดาววี
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com