นโยบายเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

Website Policy of http://www.banmaeka.go.th/
จัดทำเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
ซึ่งใช้อักษรย่อว่า ""ทต.บ้านแม่ข่า""
1. วัตถุประสงค์
  เว็บไซต์ของ ทต.บ้านแม่ข่า ได้จัดทำขึ้นเพื่อ "เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แจ้งภารกิจ กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการการบริการและบริหารจัดการ และ ทต.บ้านแม่ข่า" ในการใช้บริการ เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ ทต.บ้านแม่ข่า ได้แจ้งให้ทราบบน เว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที
 
2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
  2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์ อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพ อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
  2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ เจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงาน ต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับ อนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
  2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อห้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ ความเสี่ยงของตนเอง
  2.4 ทต.บ้านแม่ข่า ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง ทต.บ้านแม่ข่า อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
  2.5 ทต.บ้านแม่ข่า อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ อื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และ เข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของ ผู้ใช้บริการได้
  2.7 ในกรณีที ทต.บ้านแม่ข่า หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ ผู้ใช้บริการ ทต.บ้านแม่ข่า มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 
3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
  3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ ทต.บ้านแม่ข่า อันเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
  3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ ทต.บ้านแม่ข่า และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไป
  3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้ วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ ทต.บ้านแม่ข่า จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก ทต.บ้านแม่ข่า โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
  3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ ทต.บ้านแม่ข่า รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
  3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อ วัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก ทต.บ้านแม่ข่า โดยชัดแจ้งให้ ทำเช่นนั้นได้
  3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการ เข้าถึงบริการ
  3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง ทต.บ้านแม่ข่า ใน ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด
 
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
  4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เท่านั้น ทต.บ้านแม่ข่า มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และ(หน่วยงาน/เว็บไซต์) ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายัง
เว็บไซต์ของ ทต.บ้านแม่ข่า หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ ทต.บ้านแม่ข่า
  4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ ทต.บ้านแม่ข่า ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยง มายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ ทต.บ้านแม่ข่า ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็น หนังสือจาก ทต.บ้านแม่ข่า แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว ทต.บ้านแม่ข่า ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของทต.บ้านแม่ข่า จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดง บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ ทต.บ้านแม่ข่า หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
 
5. การปฏิเสธความรับผิด
  5.1 ทต.บ้านแม่ข่า จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้ เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า ทต.บ้านแม่ข่า จะได้รับแจ้งว่าอาจจะ เกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ ทต.บ้านแม่ข่า ไม่รับ ผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของ ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึง ความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า ทต.บ้านแม่ข่า จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
 
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  6.1 ทต.บ้านแม่ข่า หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ทต.บ้านแม่ข่า เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่ เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มี อยู่ในบริการซึ่งทต.บ้านแม่ข่า หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ทต.บ้านแม่ข่า เป็นผู้จัดทำ ขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
  6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ ทต.บ้านแม่ข่า กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ทต.บ้านแม่ข่า
  6.3 ผู้ใช้บริกรจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตรา
สัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ ทต.บ้านแม่ข่า โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก ทต.บ้านแม่ข่า
 
7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
นโยบายเว็บไซต์ของ ทต.บ้านแม่ข่า
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ทต.บ้านแม่ข่า
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของ ทต.บ้านแม่ข่า
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com