บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายณรงค์ เอกวนาการ

นายณรงค์ เอกวนาการ

นายกเทศมนตรี    085-1063586
   -
15 กันยายน 2560
2 นายดิเรก มะโนโฮ้ง

นายดิเรก มะโนโฮ้ง

รองนายกเทศมนตรี    080-1274946
   -
15 กันยายน 2560
3 นายสันติ วุฒิลักษณ์

นายสันติ วุฒิลักษณ์

รองนายกเทศมนตรี    088-2512311
   -
6 กันยายน 2559
4 นางสาวอังคณา  นาใจ

นางสาวอังคณา นาใจ

เลขานุการนายกเทศมนตรี    -
   -
26 พฤษภาคม 2563
5 นายจั๋น ซีคำ

นายจั๋น ซีคำ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
6 นายบุญเลิศ ศรีจันตา

นายบุญเลิศ ศรีจันตา

ประธานสภาเทศบาล    081-0267380
   -
6 กันยายน 2559
7 นางสาวผ่องนภา หน่อคำ

นางสาวผ่องนภา หน่อคำ

รองประธานสภาเทศบาล    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
8 นายเจริญ ทองดี

นายเจริญ ทองดี

สมาชิกสภาเทศบาล    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
9 นายบุญมา ศรีดอนชัย

นายบุญมา ศรีดอนชัย

สมาชิกสภาเทศบาล    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
10 นายบุญเลิศ นามเงิน

นายบุญเลิศ นามเงิน

สมาชิกสภาเทศบาล    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
11 นายอนันต์ ปัญญา

นายอนันต์ ปัญญา

สมาชิกสภาเทศบาล    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
12 นายเกษม ปัญญากา

นายเกษม ปัญญากา

สมาชิกสภาเทศบาล    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
13 นายบุญมา สมรส

นายบุญมา สมรส

สมาชิกสภาเทศบาล    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
14 นายศักดิ์ชัย เนรังษี

นายศักดิ์ชัย เนรังษี

สมาชิกสภาเทศบาล    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
15 นายอุดม คำปวน

นายอุดม คำปวน

สมาชิกสภาเทศบาล    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com