บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายพิภพ จันทรา

นายพิภพ จันทรา

นายกเทศมนตรี    0810244267
   -
27 พฤศจิกายน 2564
2 นายดวงคำ สมุทร์หอม

นายดวงคำ สมุทร์หอม

รองนายกเทศมนตรี    0861791759
   -
18 พฤษภาคม 2564
3 นายบุญเลิศ ศรีจันตา

นายบุญเลิศ ศรีจันตา

รองนายกเทศมนตรี    0810267380
   -
1 ธันวาคม 2564
4 นายศักดิ์ชัย เนรังษี

นายศักดิ์ชัย เนรังษี

เลขานุการนายกเทศมนตรี    0843653403
   -
18 พฤษภาคม 2564
5 นายสิงห์ทอง ไชยวุธ

นายสิงห์ทอง ไชยวุธ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    0857223929
   -
18 พฤษภาคม 2564
6 นายเจริญ ชมภูพลอย

นายเจริญ ชมภูพลอย

ประธานสภาเทศบาล    0871746771
   -
18 พฤษภาคม 2564
7 นางสาวผ่องนภา หน่อคำ

นางสาวผ่องนภา หน่อคำ

รองประธานสภาเทศบาล    0642987492
   -
18 พฤษภาคม 2564
18 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล    0903201819
   -
17 กันยายน 2564
19 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)    0903201819
   -
8 ตุลาคม 2562
20 นางเดือนเพ็ญ ทองธรรมชาติ

นางเดือนเพ็ญ ทองธรรมชาติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    081-0000000
   -
31 สิงหาคม 2559
21 นางณัฐสินี ศรีจันตา

นางณัฐสินี ศรีจันตา

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน    089-5557960
   -
31 สิงหาคม 2559
26 นายสมจิตร เขียวตั๋น

นายสมจิตร เขียวตั๋น

พนักงานขับรถ    0882583156
   -
17 กันยายน 2564
30 นายนิกร  โพธา

นายนิกร โพธา

จ้างเหมาบริการ    081-0000000
   -
17 มิถุนายน 2564
31 นายสมศักดิ์ ถนอมมัน

นายสมศักดิ์ ถนอมมัน

พนักงานจ้างทั่วไป    081-0000000
   -
1 ธันวาคม 2564
32 นายชลอ   ใจจุ้ม

นายชลอ ใจจุ้ม

จ้างเหมาบริการ    081-0000000
   -
17 มิถุนายน 2564
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com