ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศเทศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรือง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำรหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564)

ไฟล์แนบ 1

13/01/2565 - 13/01/2565 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564)

ไฟล์แนบ 1

13/01/2565 - 13/01/2565 นางพนิตดา คำไสย
3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

04/01/2565 - 04/01/2565 นางพนิตดา คำไสย
4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

01/12/2564 - 01/12/2564 นางพนิตดา คำไสย
5

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ไฟล์แนบ 1

08/12/2564 - 08/12/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์แนบ 1

30112564 - 07/12/2564 นางพนิตดา คำไสย
7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

01/11/2564 - 01/11/2564 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน การทรวงศึกษาธิการ

ไฟล์แนบ 1

26/10/2564 - 26/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
9

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบ 1

01/10/2564 - 01/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
10

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
11

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
12

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
13

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
14

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
15

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การประกาศเผแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบ 1

01/10/2564 - 01/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com