รายการ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
34

แผนป้องกันการทุจริต

23 กรกฎาคม 2560 นายสรรชัย ดาววี
33

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2560

23 กรกฎาคม 2560 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
31

รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (28 ก.ย. 2559)

15 มิถุนายน 2560 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
27

ภ.ร.ด.9 คำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

01 มิถุนายน 2560 นางพนิตดา คำไสย
24

แบบ ภ.ร.ด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

20 ธันวาคม 2559 นางพนิตดา คำไสย
17

ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2559

12 กันยายน 2559 นายสรรชัย ดาววี
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com