รายการ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
412

ประวัติการจัดตั้งศูนย์กู้ชีพบ้านแม่ข่า เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภฝาง จังหวัดเชียงใหม่

07 ตุลาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
399

รายงานผลการดำเนินงานของรองนายกเทศมนตรีผู้รับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

13 มิถุนายน 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
387

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน (หมายเลข ๒)

25 เมษายน 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
361

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565

06 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
354

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

30 มีนาคม 2565 นางปรียา อริวรรณา
275

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

08 มีนาคม 2565
271

ใบสมัครเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

07 มีนาคม 2565
262

ใบรับแจ้งการย้ายออก

25 กุมภาพันธ์ 2565 นางปรียา อริวรรณา
255

แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข.1

25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
228

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั๋วไปเกียวกับพนักงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 ส.ค. 2557

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
227

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2547)

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
226

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงี่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตา และวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษฯ พ.ศ.2558

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
204

พรบ.อำนวยการความสะดวก

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางปรียา อริวรรณา
185

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางชำระภาษี ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และค่าน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

07 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
177

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

28 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
176

พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ใช้สำหรับจัดเก็บภาษีปีพ.ศ.2565

28 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
175

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

28 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
173

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่

28 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
163

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ให้บริการช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2564

03 พฤษภาคม 2564 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
147

ภาษีป้าย อัตราใหม่ พ.ศ.2563

15 ธันวาคม 2563 นางสาวจันทร์เพ็ญ ลบทอง
141

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

08 มีนาคม 2564
139

แแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

02 มีนาคม 2564
128

การประชุมสภาเทศบาล สามัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

07 ตุลาคม 2563
60

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 61-62 เนื่องจากไฟล์ใหญ่ อัพขึ้นเว็บไม่ได้ คัดลอกลิ้งได้ตามนี้ >> https://1drv.ms/b/s!AvLtzXfMG2kbiVn6sMQvqs9P_-wy

29 กันยายน 2562
56

แผนการดำเนินงาน ปี 2562

11 มีนาคม 2563
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com