รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

โดยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ วัดอุดมมงคล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขค้นและการขยายผลส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ให้มีชีวิตตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com