รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ดังนี้ 1.เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนชุมชนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี และการจัดทำงบประมาณประจำ 2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปัที่ทีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 3.เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆใหอยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในดอสารงบประมาณประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมือ่ได้รับงบประมาณ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com