รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์และปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมีนายสมนึก เดชโพธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย และนางสาวปริศนา กันธิวาท พัฒนาการอำเภอฝาง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวแพรพลอย ต่างใจ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com