รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

มีการจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวกนกวรรณ โปธา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com