รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 20 คน ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในเนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com