รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ข่า เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและสนองนโยบายของรัฐบาลตามนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของตนในชาติ และปกป้องสถาบันของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com