รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพร ในการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุตามแนววิถีพอเพียง และสามารถนำไปปฎิบัติด้วยตนเองได้ในการป้องกันโรคไช้เลือดออกในครอบครัวและชุมชนต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com