รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนมุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกลทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้ถูกกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนน่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ฯลฯ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com