รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (แพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (แพ.สธ.) และเป็นรากฐานทรัพยากรในการพึ่งพาตนเองสู่เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com