รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรี ประชุมพนักงานเทศบาล การติดตามการปฏิบัติงานราชการแต่ละกอง แจ้งให้ข้าราชการตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การซ่ื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชน โปร่งใส่ ห้ามเรียกเงิน การแต่งตั้งข้าราชการรับส่งเงินธนาคาร การประหยัดน้ำมัน ใช้รถยนต์ส่วนกลางให้สอบถามงานแต่ละกอง ไปพร้อมกัน การประหยัดไฟฟ้า ปิดแอร์ ช่วงกลางวัน และปิดเม่ื่อไม่ใช่ การนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้อีก และประชุมเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารรพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com