ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 13/2 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 14/03/2567 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 4/2 ข หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4/2 ข หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 14/03/2567 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 22 หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 22 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 487.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่ากำหนด สถานที่ก่อสร้าง ซอย 22 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 14/03/2567 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 20/1 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่ากำหนด) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 20/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 14/03/2567 นางพนิตดา คำไสย
5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 20 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่ากำหนด) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 20 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 14/03/2567 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 13 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 14/03/2567 นางพนิตดา คำไสย
7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 13/1 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

08/03/2567 - 14/03/2567 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น ป่าช้าบ้านสบข่า หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าบ้านสบข่า หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

10/01/2567 - 17/01/2567 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น ป่าช้าบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

10/01/2567 - 19/01/2567 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9/3 ม.1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่ากำหนด (กองช่าง) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 9/3 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

20/02/2567 - 27/02/2567 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ป่าช้าบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

10/01/2567 - 10/01/2567 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโถงทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตำบล แม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

14/12/2566 - 20/12/2566 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามขอบเขตแนบมานี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

07/12/2566 - 31/12/2566 น.ส.นงค์ลักษณ์ อินต๊ะยศ
14

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบ 1

19/05/2566 - 19/05/2566 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ไฟล์แนบ 1

01/02/2566 - 01/02/2566 น.ส.นงค์ลักษณ์ อินต๊ะยศ
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com