บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
128 นายณรงค์เดช บัวหลวง

นายณรงค์เดช บัวหลวง

เจ้าพนักงานธุรการ    088-2942949
   dechd2b@gmail.com
25 กุมภาพันธ์ 2565
130 นางสาวกนกวรรณ โปธา

นางสาวกนกวรรณ โปธา

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)    090-3315282
   kanokwan.garn@gmail.com
4 เมษายน 2565
132 นายจารุวิทย์ บุตรคำมา

นายจารุวิทย์ บุตรคำมา

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการแพทย์ฉุกเฉิน)    -
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
134 นายชัยวัฒน์ ไชยวุธ

นายชัยวัฒน์ ไชยวุธ

จ้างเหมาบริการ งานธุรการ    -
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
135 นายบุญยิ่ง ยี่ลังกา

นายบุญยิ่ง ยี่ลังกา

นายช่างโยธาอาวุโส    081-383-9831
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
136 นายเสกสรร บุญสม

นายเสกสรร บุญสม

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการแพทย์ฉุกเฉิน)    091-069-7578
   -
26 กุมภาพันธ์ 2565
137 นายฉัตรมงคล ทองสุข

นายฉัตรมงคล ทองสุข

จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)    097-094-0954
   -
3 มีนาคม 2565
138 นางสาวพลอยนภา แซ่ตั้ง

นางสาวพลอยนภา แซ่ตั้ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    -
   -
11 สิงหาคม 2565
139 นางกรณ์ชูรีฟ้า สินสวัสดิ์

นางกรณ์ชูรีฟ้า สินสวัสดิ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า    064-0271204
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
140 นายอรรถชัย ลบทอง

นายอรรถชัย ลบทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)    -
   -
26 กุมภาพันธ์ 2565
141 นายจักริน ใจจุ้ม

นายจักริน ใจจุ้ม

จ้างเหมาบริการ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)    -
   -
3 มีนาคม 2565
142 นางสาวศศิพิมล ชาบุญมี

นางสาวศศิพิมล ชาบุญมี

จ้างเหมาบริการ งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    -
   -
9 พฤษภาคม 2565
143 นางสาวธนพร สมุดหอม

นางสาวธนพร สมุดหอม

จ้างเหมาบริการ (งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม)    -
   -
21 มิถุนายน 2565
144 นายนฤพงษ์ ซาวพา

นายนฤพงษ์ ซาวพา

จ้างเหมาบริการ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)    -
   -
11 สิงหาคม 2565
145 นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    -
   wasitakeereegerdkiat@gmail.com
21 มิถุนายน 2565
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com