บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
94 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์

นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    -
   .
3 มีนาคม 2565
97 นายศตวรรษ วุฒิลักษณ์

นายศตวรรษ วุฒิลักษณ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการแพทย์ฉุกเฉิน)    -
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
98 นายณรงค์ วงค์คำ

นายณรงค์ วงค์คำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการแพทย์ฉุกเฉิน)    -
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
99 นายสิงห์คำ มูลกัน

นายสิงห์คำ มูลกัน

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการแพทย์ฉุกเฉิน)    -
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
100 นายเอกเพชร โพธาธรรม

นายเอกเพชร โพธาธรรม

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการแพทย์ฉุกเฉิน)    080-2987473
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
101 นายคณาธิป สักใหญ่

นายคณาธิป สักใหญ่

พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)    0622505407
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
108 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา

น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา

บุคลากรสนับสนุนการสอน    095-9162984
   -
22 พฤษภาคม 2563
109 น.ส.สุพัตรา แก้วเมืองอินทร์

น.ส.สุพัตรา แก้วเมืองอินทร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า    -
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
110 น.ส.สิโรธร สิทธิมา

น.ส.สิโรธร สิทธิมา

พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า    -
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
111 น.ส.จุไรพร ยิ่งใหญ่คีรี

น.ส.จุไรพร ยิ่งใหญ่คีรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า    -
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
113 นายสุทธินันท์ พรมเสน

นายสุทธินันท์ พรมเสน

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการแพทย์ฉุกเฉิน)    0820474212
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
115 นายเวชยันต์  อินทใจ

นายเวชยันต์ อินทใจ

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการแพทย์ฉุกเฉิน)    080-4218717
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
117 น.ส.นงค์ลักษณ์ อินต๊ะยศ

น.ส.นงค์ลักษณ์ อินต๊ะยศ

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)    -
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
125 นางสาวปพิชญา วินิจกุล

นางสาวปพิชญา วินิจกุล

จ้างเหมาบริการ งานธุรการ    088-8144499
   -
9 พฤษภาคม 2565
126 นางสาวศรัณรัตน์ ล่องสาย

นางสาวศรัณรัตน์ ล่องสาย

จ้างเหมาบริการ งานธุรการ    099-5532088
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com