บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
34 นางศรีวรรณ์   คำผัด

นางศรีวรรณ์ คำผัด

คนงานทั่วไป    088-2583161
   -
17 มิถุนายน 2564
35 นางอนงลักษณ์ ข่าเหล็ก

นางอนงลักษณ์ ข่าเหล็ก

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)    081-2874741
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
37 นางสาวเนตรชนก  ประหยัดยอด

นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ    086-5546604
   -
28 กันยายน 2565
38 นางสาวกัลยา  อินต๊ะ

นางสาวกัลยา อินต๊ะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    089-5545957
   -
3 มีนาคม 2565
39 นางพนิตดา คำไสย

นางพนิตดา คำไสย

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ    081-5316470
   -
22 มกราคม 2561
40 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลบทอง

นางสาวจันทร์เพ็ญ ลบทอง

จ้างเหมาบริการ (งานผลประโยชน์)    087-9159986
   -
3 มีนาคม 2565
41 นางอมรรัตน์ งอนมาก

นางอมรรัตน์ งอนมาก

ผู้อำนวยการกองช่าง    081-9804347
   -
18 พฤษภาคม 2564
42 นายพลพีร์  มานารักษ์

นายพลพีร์ มานารักษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน    085-7236669
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
43 นายกิตติคุณ  บุญมาไชย

นายกิตติคุณ บุญมาไชย

นายช่างโยธาชำนาญงาน    090-4648982
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
44 นายบุญนบ สมุดหอม

นายบุญนบ สมุดหอม

พนักงานผลิตน้ำประปา (ลูกจ้างประจำ)    093-9253327
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
45 นายไชยวรรณ ทิพย์พลน้อย

นายไชยวรรณ ทิพย์พลน้อย

พนักงานผลิตน้ำประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)    080-5596827
   -
21 มิถุนายน 2565
46 นายทองอินทร์ พงษ์ดา

นายทองอินทร์ พงษ์ดา

พนักงานจ้างทั่วไป    086-1893340
   -
1 ธันวาคม 2564
47 นางนงลักษณ์  โพธา

นางนงลักษณ์ โพธา

จ้างเหมาบริการ (งานธุรการ กิจการประปา)    097-9377971
   -
21 มิถุนายน 2565
49 นายจิรวัฒน์   อุตระการพงษ์

นายจิรวัฒน์ อุตระการพงษ์

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    086-4391647
   -
6 กันยายน 2559
51 นายสุทธิพงษ์  อ้ายต๊ะ

นายสุทธิพงษ์ อ้ายต๊ะ

จ้างเหมาบริการ    082-0278011
   -
17 มิถุนายน 2564
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com