ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  เมื่อ: 08/08/2565 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า มีผลคะแนน 94.37 อยู่ในระดับ A เมื่อ: 08/08/2565 โดย: นางสาวกนกวรรณ โปธา
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 เมื่อ: 08/08/2565 โดย: นางสาวปพิชญา วินิจกุล
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง สรุปผลการทำประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 05/08/2565 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ: 03/08/2565 โดย: นางสาวศศิพิมล ชาบุญมี
[ไฟล์แนบ1
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 เมื่อ: 22/07/2565 โดย: นางสาวกนกวรรณ โปธา
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดูทั้งหมด  

Links
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com